Реверзна осмоза

Опрема на реномирани произведувачи стручно имплементирана во согласност со Вашите барања

Современи уреди за деминерализација на водата за потребите на :

 • Котелска напојна вода
 • Питка вода
 • Процесна вода

Проектираме, инсталираме уреди од сите капацитети во согласност со доставената анализа на водата и потребите на корисникот.

РО со ултра низок притисок

Карактеристики:

 • РО со ултра низок притисок се работат со степен на искористување од 75 % и просечна потрошувачка од само 0,8 kW/m3 произведена вода
 • Карактеристиките кои мора да ги задоволи напојната вода на реверзната осмоза (се постигнуваат во ефикасен предтретман): СДИ<3, железо, цинк и манган <0,1 мг/л (вкупно),без тврдина и органски материи, бактерии <100 цфу
 • Пресметаните параметри на кои се гарантира капацитетот на реверзната осмоза е температура на водата од 15 °C и вкупно растворени материи (ТДС) од 600 мг/л

Нашата понуда опфаќа:

 • Потребен предтретман во согласност со анализата на влезната вода
 • Потребен пост-третман во согласност со употребата на водата
 • Компоненти од реномирани светски произведувачи
 • Ниво на автоматизација прилагодено кон потребите на корисникот
 • Системи по принцип “клуч на рака”

Опции:

 • Квалитативно контролиран одвод
 • ЦИП систем
 • Протeкомер за рециркулација