BP OLEX G O/AB

Гравитациски сепаратор на масла за отпадни води од паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.
Реципиентот е колектор-канализација.
Модуларен систем од 0,5 до 40 l/s.
Цилиндрична изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

 

Опис

Намена:

  • Паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.,
  • Реципиентот е колектор-канализација,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со двослоен ѕид,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот,
  • Работат по принципот на разлика на специфичните тежини на течностите.

Очекувана концентрација на масло на излезот од сепараторот:

  • 70 – 100 mg/l (согласно предвидените влезни параметри)

Норма:

  • EN 858-1 и EN 858-2