BP ASP P 500 – 800

Анаеробно-аеробна пречистителна станица од 500 до 800 еквивалент жители.
Стандардни модуларни системи поврзани паралелно или сериски зависно од бараниот капацитет.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од населби и делови од град,
  • Вградување во коловозна и зелена површина,
  • Уредот може да се опреми со далечинска контрола на работењето.

Конструкција:

  • Се изработуваат во стандардна контејнерска изведба и се спојуваат паралелно или сериски во зависност од бараниот капацитет,
  • Се состои од единицата за механички третман, препумпна шахта, резервоар за денитрификација, резервоар за нитрификација, секундарен таложник т.е. резервоар за милта.

Норма:

  • EN 12255


На барање нудиме пречистувачи на санитарно-фекални води со капацитет од 1000 до 5000 ЕЖ (еквивалент на жители).