BP ASP 500 – 5000 B

Анаеробно-аеробна пречистителна станица од 500 до 5000 еквивалент жители.
Бетонска изведба.
Целосно автоматизиран систем со можност за далечинско управување и контрола на работењето.

Опис

На барање нудиме пречистувачи на санитарно-фекални води со капацитет од 1000 до 5000 ЕЖ (еквивалент на жители).


Намена:

  • Биолошко пречистување на комунална отпадна вода од населени подрачја (без индустриска отпадна вода),
  • Целосно автоматизиран систем со можност за далечинско управување и контрола на работењето.

Конструкција:

  • Проектирањето на уредот е во согласност со најновите сознанија за механичко-биолошко-хемиска обработка на отпадната вода,
  • Бетонска изведба,
  • Се состои од препумпна шахта, единицата за механички третман, резервоар за денитрификација, резервоар за нитрификација, секундарен таложник.

Норма:

  • EN 12255