BP FETEX O/AB

Сепаратор на масти.
Модуларен систем од 1 до 15 l/s.
Цилиндрична изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:


Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со двослоен ѕид,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот.

Норма:

  • EN 1825-1 и DIN 4040