Акумулација на атмосферски води

Нидапласт блоковите поради својата карактеристична саќеста структура се применуваат при појава на големи налети на атмосферски води т.е. при големи количини на врнежи, кога капацитетот на постоечката канализација не е во состојба да ги прифати истите.

Description

Се користат за:

  • Акумулирање на вода со бавна апсорпција и контолиран одвод во соодветниот реципиент
  • Акумулирање на дождовница

Физички карактеристики на еден блок:

  • Материјал : Полипропилен
  • Димензии (mm): 2400x1200x520
  • Маса (kg): 63 kg
  • Акумулација на вода : 95%
  • Носивост ( kN/m²): 400 (вертикално), 20 (хоризонтално)