BP OLEX KF/SF/P

Сепаратор на масла со коалесцентен и сорпциски филтер за отпадни води.
Реципиентот е во водоснабдителна зона.
Модуларен систем од 1,5 до 125 l/s.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

 • Реципиентот е во водоснабдителна зона,
 • Вградување во коловозна и зелена површина,
 • Дополнителна карактеристика  на сепараторите со коалесцентен филтер е големината на таложникот за мил, која е определена зависно од намената:
  • M – за подрачја каде се очекува минимална количина на мил (паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.),
  • L – за подрачја каде се очекува средна количина на мил (бензиски пумпи, перални за патнички возила и сл.),
  • XL – за подрачја каде се очекува голема количина на мил (автоматски перални за возила, перални за тешки возила и сл.).

Конструкција:

 • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи,
 • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот,
 • Работат по принципот на разлика на специфичните тежини на течностите во комбинација со коалесцентен и сорпциски филтер. Сорпцискиот филтер се поставува после веќе третираната вода со коалесцентен филтер. Сорпцискиот филтер изработен е од полипропиленски влакна со определена густина кои имаат својство да ја одбиваат водата а да го апсорбираат маслото.

Очекувана концентрација на масло на излезот од сепараторот:

 • до 0,2 до 0,5 mg/l (согласно предвидените влезни параметри)

Норма:

 • EN 858-1 и EN 858-2