BP OLEX G/P

Гравитациски сепаратор на масла за отпадни води од паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.
Реципиентот е колектор-канализација.
Модуларен систем од 3 до 125 l/s.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:

  • Паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.,
  • Реципиентот е колектор-канализација,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот,
  • Работат по принципот на разлика на специфичните тежини на течностите.

Очекувана концентрација на масло на излезот од сепараторот:

  • 70 – 100 mg/l (согласно предвидените влезни параметри)

Норма:

  • EN 858-1 и EN 858-2