BP ASP K ULTRA O/AB 3 – 25

Пречистителна станица со микрофилтрација.
Модуларен систем од 3 до 25 еквивалент жители.
Цилиндрична изведба за вградување во коловозна и зелена површина.

Опис

Намена:

  • Пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики и хотели до 25 ЕЖ (еквивалент жители),
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со двослоен ѕид,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот.

Норма:

  • EN 12566-3