BP OLEX KF/O/SN

Сепаратор на масла со коалесцентен филтер за отпадни води.
Реципиент водотек од II категорија.
Модуларен систем од 1 до 65 l/s.
Цилиндрична изведба за вградување во зелени површини.

Опис

Намена:

 • Реципиент водотек од II категорија,
 • Вградување во зелена површина,
 • Дополнителна карактеристика  на сепараторите со коалесцентен филтер е големината на таложникот за мил, која е определена зависно од намената:
  • M – за подрачја каде се очекува минимална количина на мил (паркиралишта, сообраќајници, покриени бензиски пумпи и сл.),
  • L – за подрачја каде се очекува средна количина на мил (бензиски пумпи, перални за патнички возила и сл.),
  • XL – за подрачја каде се очекува голема количина на мил (автоматски перални за возила, перални за тешки возила и сл.).

Конструкција:

 • Цилиндрична изведба со единечен ѕид,
 • Наменет за вградување во зелени површини, без оптеретувања врз уредот,
 • Работат по принципот на разлика на специфичните тежини на течностите во комбинација со коалесцентен филтер.

Очекувана концентрација на масло на излезот од сепараторот:

 • до 5 mg/l (согласно предвидените влезни параметри)

Норма:

 • EN 858-1 и EN 858-2