BP FETEX P

Сепаратор на масти.
Модуларен систем од 1 до 25 l/s.
Квадарна изведба за вградување во коловозни и зелени површини.

Опис

Намена:


Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи,
  • Наменет за вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот.

Норма:

  • EN 1825-1 и DIN 4040

Зависно од потребите, покрај наведените сепаратори на барање нудиме и сепаратори со поголем капацитет и проток.