BP ASP P 300 – 600

Анаеробно-аеробна пречистителна станица.
Стандардни модуларни системи поврзани паралелно или сериски зависно од бараниот капацитет.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од помали населби и делови од град,
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Се изработуваат во стандардна контејнерска изведба и се спојуваат паралелно или сериски во зависност од бараниот капацитет.

Норма:

  • EN 12255