Септички јами PE/PP

Септички собирни јами се системи за собирање на санитарно- фекални отпадни води од домаќинства и слични објекти. Се користат во случаи кога не постои изграден систем за јавен одвод (канализација). Изработени се од полипропилен  (PP) или полиетилен (PE) и 100% се водонепропусни.

Опис

Намена:

  • Собирање на санитарно-фекални отпадни води од домаќинства и слични објекти,
  • Kога не постои изграден систем за јавен одвод (канализација),
  • Вградување во коловозна или зелена површина.

Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со единечен ѕид (вградување во зелени површини, без оптеретувања врз уредот),
  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи (вградување во коловозни површини, со изведба на армирано бетонска плоча врз уредот),
  • Изработени се од полипропилен  (PP) или полиетилен (PE),
  • 100% се водонепропусни.На барање нудиме уреди со поголеми капацитети и со поинакви димензии, во согласност со потребите на купувачот.