BP FETEX O/AU

Сепаратор на масти со полуавтоматско/автоматско чистење.
Модуларен систем од 2 до 11 l/s.
Цилиндрична изведба со пoјачување (или квадарна изведба).
Самостоечки.

Опис

Намена:

 • Уредите за одвојување на мастите можат по потреба да се изведат со полуавтоматско/автоматско чистење на одвоенитe масти,
 • Овој вид сепаратори се користи во објекти воглавно за туристичка намена (ресторани, хотели и сл.),
 • Самостоечки.

Конструкција:

 • Цилиндрична изведба со пoјачување (или квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи),
 • Уредите се поставуваат самостоечки, во подрум на објектот или во просторија за слична намена.

Норма:

 • EN 1825-1 и DIN 4040

Принцип на полуавтоматско или автоматско чистење на сепараторот

  • се врши циркулација на течноста во сепараторот на масти,
  • празнење со помош на пумпа или директно преку дополнтелниот испуст,
  • чистење со ладна или топла вода “Clean-in-place (CIP)” систем кој работи со висок притисок,
  • автоматско полнење со ладна вода.

Зависно од потребите, покрај наведените сепаратори на барање нудиме и сепаратори со поголем капацитет и проток.