BP SBR 600 – 1000

“SBR” Пречистителна станица.
Модуларен систем од 600 до 1000 еквивалент жители.
Стандардна контејнерска изведба при што повеќе модули и се спојуваат паралелно во зависност од бараниот капацитет.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од помали фабрики, хотели, туристички населби, помали населби и делови од град,
  • Вградување во коловозна и зелена површина,
  • Може да се опреми со далечинска контрола на работењето.

Конструкција:

  • Се изработуваат во стандардна контејнерска изведба и се спојуваат паралелно во зависност од бараниот капацитет,
  • Се состои од единица за механички предтретман, препумпна шахта, четири резервоари за прифаќање на отпадна вода кои имаат функција на примарен таложник и резервоар за вишок на милта, како и од четири резервоари за активација кои имаат функција и на секундарен таложник.

Норма:

  • EN 12255 (предвидено по 1 ЕЖ потрошувачка од 150 l/ден вода и БПК5 60 g/ден)

Загарантирани излезни параметри

  • Биохемиска потреба од кислород (БПК5) – “Biochemical Oxygen Demand (BOD5)” 25 mg/l и Хемиска потреба од кислород (ХПК) – “Chemical Oxygen Demand (COD)” 125 mg/l,
  • Пречистената вода ги задоволува условите за испуштање во реципиент или водотек од II категорија.


На барање нудиме уреди со поголеми капацитети и со поинакви димензии, во согласност со потребите на купувачот.