BP FETEX O/SN

Сепаратор на масти.
Модуларен систем од 1 до 15 l/s.
Цилиндрична изведба за вградување во зелени површини.

Опис

Намена:

  • Кујни, ресторани, кланици,
  • Вградување во зелена површина.

Конструкција:

  • Цилиндрична изведба со единечен ѕид,
  • Наменет за вградување во зелени површини, без оптеретувања врз уредот.

Норма:

  • EN 1825-1 и DIN 4040