BP ASP K O/SN 3 – 25

Анаеробно-аеробна пречистителна станица.
Модуларен систем од 3 до 25 еквивалент жители.
Цилиндрична изведба за вградување во зелени површини.

Опис

Намена:

  • Биолошко пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики и хотели до 25 ЕЖ (еквивалент на жители),
  • Вградување во зелена површина.

Конструкција:


Норма:

  • EN 12566-3