BP ASP N ULTRA 30 – 150

Пречистителна станица со микрофилтрација.
Модуларен систем од 30 до 150 еквивалент жители (комбинација од повеќе модули до 1000 ЕЖ).
Квадарна изведба за вградување во коловозна и зелена површина.

Опис

Намена:

  • Пречистување на отпадните води од семејни куќи, помали фабрики, хотели, помали населби и делови на град,
  • Комбинација од повеќе системи до 1000 ЕЖ (еквивалент жители),
  • Вградување во коловозна и зелена површина.

Конструкција:

  • Квадарна изведба, изработен од полипропиленски ѕидни елементи односно плочи.

Норма:

  • EN 12566-3 и EN 12255