Пумпни станици

Водоснабдувањето со питка вода како и пречистувањето на отпадните води бара изградба на интегрирана постројка која опфаќа пумпна станица која треба да обезбеди континуитет во снабдувањето со вода.

Проектирање, испорака и вградување:

  • На пумпни станици за питка вода
  • На пумпни станици за отпадна вода
  • Постројки за подигнување на притисокот
  • Хидропакови за противпожарни системи

Карактеристики:

  • Автоматизација и визуелизација во согласност со желбите на корисникот
  • Висока флексибилност
  • Долгорочна сигурност
  • Во согласност со потребите интегриран механички предтретман за заштита на пумпите од оштетувања